Klimt02 Gallery: the art jewellery space in Barcelona
PayPal
Gallery press review
Thursday, December 15, 2011
Jewels as haikus / Joies com haikus

Ángela Molina. El País, Quaderns. Thurday, 15th December

ORIGAMI PIECES / FOUND IN TRANSLATION
Marlene Beyer / Miscellaneous authors 

Devoted as they are to outlining the necessary laws of historical development, if not to breaking the limitations of perspectives and experiences imposed by the canon, art theorists frequently ignore the calmly defiant works produced by certain creators who, instead of working behind the scenes, or as workers in large-scale factories for the production of striking artistic works, operate like chemists, surrounded by row upon row of shelves containing bottles of pigment, pieces of glass, beads and sheets of precious metal. These creations, the result of patient and obscure work, are referred to by some as signature jewels, while others simply call them applied arts or artistic objects. Now that the barriers between art, life and market have been smashed down, it hardly makes sense today to specify the term when discussing a type of creation practised by great artists of the last century, particularly in the 1920s, when utopia had made room for itself in the artist's small workshop thanks to the counter-academics of the Bauhaus. 

Friendly and available, artists-jewellers have the capacity to grasp the nexus between the minutiae of social reality, the latest techniques and materials, and the relaxed elegance of an object that softens our calculated and concrete life. We collect works of art, experiences, reading, and we do so to reconcile real life with the banality of the everyday. And although a book does not require the reader to enter into a pact with happiness, it is true that to wear a jewel one must enjoy good health or at least not suffer too much. 

klimt02 Gallery is an exceptional space devoted to the exhibition and sale of the most highly reputed international jewellery. Its website has become a leader in its field, a who's who of jewellery where visitors can find all manner of information on firms and schools. Klimt02's small exhibition room, decorated in the style of a boudoir, presents pieces by Marlene Beyer, inspired by Japanese origami, alongside a collection of works produced by the so-called Escola de Barcelona, entitled Found in Translation. Beyer makes the distinctive folds of origami stop dead, following the spirit of Zen, in the form of a pendant or a set of earrings. This German creator (Giengen, 1983), who completed her silver and goldsmithing studies at the Escola Massana and now has a workshop in Düsseldorf, draws upon the form of a kimono to give a carnal and lubricated flexibility to the jewels that she creates with resin, like a pencil stroke cutting through air. As such, we can imagine a slender case of plenitude hanging from an earlobe, or the smooth, delicate and mobile aperture of a fold of skin on a neckline; a collection of gaps. 

Continuing with the Japanese connection, seven authors avoid the natural ostentation of jewellery, instead combining rigour, refinement, irony and functionality, expressed in Kepa Karmona's brooches made from credit cards, Gemma Draper's opacities and transparencies, Emiliana Studio's plywood bracelets, reminiscent of childhood, Ramon Puig Cuyàs' constructivist forms, Marta Bóan's delicate pendants, which save us from a domestic tragedy, the enigmatic toy kitchenware of Estela Sáez or the elegance and strangeness produced by Marc Monzó's two simple straight lines. 

Concise, irreversible, these jewels have certain phantasmagoric qualities, in the scant material that suddenly finds just the right form. And so we imagine that they could be made just as easily, free of formal annoyances, short, ordinary and cheap. And with the economy of a haiku.

>> See the article on pdf

.........................................................................................................

ORIGAMI PIECES / FOUND IN TRASLATION
Marlene Beyer / Diversos autors

Dedicats a traçar les lleis necessàries de l'esdevenir històric, quan no a trencar les limitacions de perspectives i experiències imposades pel cànon, els teòrics de l'art ignoren amb freqüència els tranquils desafiaments d'alguns creadors que, en lloc de moure's entre bastidors i operaris de grans factories per a la producció d'impactants obres artístiques, treballen com a apotecaris, envoltats de fileres de prestatges amb potes de pigment, vidres, comptes i làmines de metalls preciosos. D'aquestes treballs d'obra pacient i fosca, alguns en diuen joies d'autor, d'altres senzillament l'anomenen arts aplicades o objectes artístics. Pulveritzades les barreres entre art, vida i mercat, avui no té gaire sentit precisar el terme quan parlem d'un tipus de creació que han practicat els grans artistes del segle passat, en especial als anys 20, quan la utopia s'havia fet un lloc al petit taller de l'artista gràcies als contraacadèmics de la Bauhaus. 

Amables i disponibles, els artistes-joiers tenen la capacitat de captar el nexe entre la menuda realitat social, els avenços de tècniques i material i la desenfadada elegància d'un objecte que suavitza la nostra vida calculada i concreta. Col•leccionem obres d'art, experiències, lectures, i ho fem per reconciliar la vida autèntica amb la banalitat quotidiana. I encara que un llibre no exigeixi al lector un pacte amb la felicitat, és cert que per portar una joia s'ha de tenir bona salut, o com a mínim, no patir massa. 

Klimt02 Gallery és un espai excepcional dedicat a l'exhibició i la venda de la més reputada joieria internacional. La seva pàgina web és avui de referència, un who is who on el visitant troba tota la informació sobre firmes i escoles. La petita sala de Klimt02, decorada a l'estil d'un boudoir, presenta peces inspirades en l'origami japonès i firmades per Marlene Beyer, al costat d'una selecció de treballs de l'anomenada Escola de Barcelona, sota el títol Found in Translation. Amb Beyer, els singulars plecs de l'origami s'aturen en sec seguint l'esperit del zen, amb la forma d'un penjoll o d'unes arracades. Aquesta creadora alemanya (Giengen, 1983), que va completar els seus estudis d'orfebre a l'Escola Massana i que ara té un taller a Düsseldorf, apel•la al dibuix del quimono per donar una flexibilitat carnal i lubrificada a les joies que crea amb resina, com un traç en el volum de l'aire. D'aquesta manera, ens imaginem una funda prima de plenitud que penja del lòbul d'una orella, o l'escletxa llisa, delicada i mòbil d'un replec de pell a sobre d'un escot. Una col•lecció de buits.
 
En la mateixa connexió japonesa, set autors fugen de l'ostentació natural de la joia per conciliar rigor, refinament, ironia i funció, cosa que es tradueix en les agulles de pit elaborades a base de targetes de crèdit, de Marie Pendariès i Kepa Karmona, les opacitats i transparències de Gemma Draper, els braçalets de contraplacat amb reminiscències infantils d'Emiliana Studio, les formes constructivistes de Ramon Puig Cuyàs, els delicats penjolls que ens salven d'una tragèdia domèstica, de Marta Boán, les enigmàtiques firetes d'Estela Sáez o l'elegància i l'estranyament que produeixen dues senzilles línies rectes, de Marc Monzó.
 
Concises, irreversibles, aquestes joies trobades tenen una mica de fantasmagoria, en la matèria breu que troba de cop la seva forma justa. I així, ens imaginem que podria fer-les amb la mateixa facilitat, lliures de molèsties formals, curtes, ordinàries, barates. I amb la justesa d'un haiku. 

>> Notícia en català en pdf


Tags: emiliana design studio, estela saez, gemma draper, klimt02, marc monzó, Marie Pendariès+kepa karmona, marlene beyer, marta boan, ramon puig cuyas

All press reviews
Kevin Hughes at NEO2 Magazine, Julio-Agosto 2014 [August 18, 2014]
Cazadores de Joyas [November 16, 2013]
Petites escultures [October 13, 2013]
The Beauty & The Best: Pensar y sentir [July 15, 2010]
Barcelona is an avant-garde design mecca [February 14, 2010]
KLIMT02: 2010 collection [February 03, 2010]
Orelles de plata (i altres immundícies) [December 30, 2009]
Silver ears (and other garbage) / Orelles de plata (i altres immundícies) [December 30, 2009]
Klimt02, Joieria contemporània [February 09, 2009]
Helen Britton: Narrative Microcosms [December 18, 2008]
La fiesta del maquillaje: Pastel. [December 17, 2008]
Klimt02 Press Reviews Online [December 17, 2008]
Difusión del diseño de hoy [December 16, 2008]
Pastel. Extra navidad belleza [December 14, 2008]
Quan l'art es fa joia [October 31, 2008]
La vanguardia atrapada en una joya [September 26, 2008]
La joyería de autor busca su sitio en Barcelona desde la Galería Klimt02 [June 17, 2008]
El cosmos en un broche [June 17, 2008]
Gastronomic jewels [May 13, 2008]
Transtornar la realitat [April 11, 2008]
Klimt02 Gallery: joyería de autor | bespoke jewellery [March 31, 2008]
Mari Funaki: sense plom a les ales [March 19, 2008]
Deshacer para hacer [February 07, 2008]
Entre les runes [December 13, 2007]
Klimt02 Gallery: un punt de trobada per als amants de la joia d'autor [November 19, 2007]
Una alegre visión del mundo [August 07, 2007]
Al otro lado del espejo [July 09, 2007]
Edición limitada de Ralph Bakker [July 03, 2007]
Archive Press Review
2014-August
2013-November
2013-October
2011-December
2010-July
2010-February
2009-December
2009-February
2008-December
2008-October
2008-September
2008-June
2008-May
2008-April
2008-March
2008-February
2007-December
2007-November
2007-August
2007-July