Back

Zengchang Uranus by Shiwen Qian

Object  /  Figurative   Playful
Published: 27.07.2020
Shiwen Qian
Object
Zengchang Uranus
2020
Jade, plastic, brass.
2.5 x 1.5 x 7 cm
Photo by:
Zongquan Ling
For any request, please contact us: klimt@klimt02.net