Back

Segments by Yura Bylkov

Ring
 
Yura Bylkov
Ring
Segments
2010
Brass, enamel
5 x 4 x 4 cm


Buy Artworks
Sell Artworks

For any request, please contact us: klimt@klimt02.net