Back

Evolution. 1st Wearable Art Exhibition

Exhibition  /  15 Nov 2019  -  30 Nov 2019
Published: 22.11.2019
.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.

Intro
The Game Unit of the Wearable Art Exhibition has introduced more than 200 pieces of contemporary jewelry from more than 40 jewelry creators. Providing more stereoscopic and full context for contemporary jewelry through text, photographs, video, and other media, reflecting the multiple thinking of the creators.
 

Artist list

Xiaoyu Bai, Esther Brinkmann, Kim Buck, Bifei Cao, Shangyi Chen, Xi Chen, Xueying Chen, Xiang Dai, Chang Dong, Yichen Dong, Bingwen Duan, Xiu Fang, Zheng Fang, Shan Gao, Ting Gong, Lisha Hu, Xizeng Jia, Yuxing Jiang, Ankie Lee, Heng Lee, Seulki Lee, Nan Li, Yi Li, Yiping Li, Xiao Liang, Isabella Liu, Xiao Liu, Liting Luo, Daodao Ni, Xiaoli Ning, Meihe Pu, Kai Ren, Weixiao Shen, Zhongming Sun, Fei Teng, Andi Tong, Han Wang, Hongxia Wang, Kezhen Wang, Qian Wang, Zixin Wei, Mian Wu, Xiaolu Wu, Wenjun Xiao, Xukai Xiao, Bai Xie, YDMD Studio, Danting Yan, Zhao Yang, Wei Yao, Minjie Yu, Tala Yuan, Zhixuan Zeng, Chenzhi Zhang, Hua Zhong, Ruoxue Zhou
In addition to the main exhibition hall, there are three spaces related to jewelry: Reading Jewelry, Enjoying Jewelry, and Making Jewelry.

In the Reading Jewelry section, ten books were exhibited, including one of the first books of the concept -new jewelry, the album of selected artists, contemporary jewelry in China, and the textbook of jewelry crafts. Here readers can calm down and enter a deeper world of jewelry.
Yichen Dong. Ring: I am a ring, 2018. Brass, garnet, topaz, pearl, silver, peridot, amethyst.. 3.4 x 2.5 x 3.4 cm. From series: Be who you want to be. Yichen Dong
Ring: I am a ring, 2018
Brass, garnet, topaz, pearl, silver, peridot, amethyst.
3.4 x 2.5 x 3.4 cm
From series: Be who you want to be
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Mian Wu. Object: Gold Necklace-Carpet used in jewelry factory contain 1.65 g gold, 2015. Carpet, brass, silver.. 65 x 65 x 0.5 cm. From series: Gold Jewelry. Mian Wu
Object: Gold Necklace-Carpet used in jewelry factory contain 1.65 g gold, 2015
Carpet, brass, silver.
65 x 65 x 0.5 cm
From series: Gold Jewelry
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Heng Lee. Brooch: Floral Print of Formosa - Dendrobium Crumenatum, 2017. Stainless steel plated with 20K gold, thread, aluminium, auto paint, silk organza.. From series: Floral Print of Formosa. Heng Lee
Brooch: Floral Print of Formosa - Dendrobium Crumenatum, 2017
Stainless steel plated with 20K gold, thread, aluminium, auto paint, silk organza.
From series: Floral Print of Formosa
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Yiping Li. Object: No Solution, 2018. Wood, copper, horsetail, cotton thread.. 12 x 150 x 10 cm. Photo by: Yiping Li. From series: Imaginary Props. Yiping Li
Object: No Solution, 2018
Wood, copper, horsetail, cotton thread.
12 x 150 x 10 cm
Photo by: Yiping Li
From series: Imaginary Props
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Qian Wang. Necklace: Untitled, 2019. Pasta, sterling sliver, fabric chain.. 9 x 9 x 7 cm. Photo by: Qian Wang. Qian Wang
Necklace: Untitled, 2019
Pasta, sterling sliver, fabric chain.
9 x 9 x 7 cm
Photo by: Qian Wang
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Exhibition venue..
Exhibition venue.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Exhibition venue..
Exhibition venue.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Exhibition venue..
Exhibition venue.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Reading Jewellery section..
Reading Jewellery section.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Enjoying Jewellery section..
Enjoying Jewellery section.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Chocolat perle by Wenjun Xiao, 5′38 ″.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
As a Vase Contains a Flower by Esther Brinkmann, 6′14 ″.

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Isabella Liu. Pendant: Scar is No More a Scar, 2013. Silver, silk.. 9.8 x 7.8 x 4 cm. Isabella Liu
Pendant: Scar is No More a Scar, 2013
Silver, silk.
9.8 x 7.8 x 4 cm
© By the author. Read Klimt02.net Copyright.
Appreciate APPRECIATE