Back

Kostbarkeiten-Kakegae no nai mono

Exhibition  /  22 Sep 2005  -  16 Oct 2005
 
Published: 07.04.2006
Susan, Pietzschschokoladenlinsen, silber.
Susan, Pietzsch
schokoladenlinsen, silber

© By the author. Read Klimt02.net Copyright.